This imprint is also valid for our social network activities and other web services. These are following on FACEBOOK.

 

PRO-CARBON, s.r.o., 1711, 751 31 Lipník nad Bečvou, The Czech Republic

 

IČO (Company Identification No.): 26874458

DIČ (Tax Identification No.):CZ26874458

DUNS: 495465392

 

The company is registered at the Commercial Court in Ostrava, Section C, Insert 28900 on November 29, 2005

 

PRO-CARBON is a registered trademark

 

Bank details for money transfers:

 

Note on liability:

Despite careful monitoring of content, we are not liable for the content of external links. Only the operator is responsible for the content of linked pages.

 

Policy:

 

ISMS SECURITY POLICY 

 

17th October 2021

 

The company PRO-CARBON, s.r.o., specializes in hi-tech prototypes and the mass production of composite parts, components and moulds. It uses prepreg/autoclave technology used in the automotive, aerospace, sports and healthcare industries. It provides this activity throughout the Czech Republic and abroad.

The company attaches great importance to the security of the information entrusted to its care and handling. It views the protection of its own information and that of its business partners as a comprehensive and managed system of balanced measures designed to adequately protect all critical assets. The priority is especially the comprehensive protection of our customer’s technological data, which is processed within the framework of control systems. Ensuring the availability, integrity and confidentiality of the data is a fundamental task.

To protect its own and its entrusted information, the company PRO-CARBON, s.r.o. has built, maintains and develops an information security management system in accordance with ČSN ISO/IEC 27001:2014.

The information security management system is based on the objectives of the integrated management system and identified and assessed risks. The system also includes the identification of duties and responsibilities along with the establishment and adherence to documented security policies and procedures. The system also sets out risk assessment criteria and includes compliance checks, definitions of legal, regulatory and contractual requirements, staff training and security incident response procedures.

Based on the risk analysis, the Company PRO-CARBON, s.r.o. undertakes to comply with security measures, in the priorities set out in the Risk Management Plan, and security requirements in the following areas:

Acquisition, development and maintenance of systems, which defines the security rules for the development and maintenance of systems from the design phase, development and testing to actual If the opportunity for the input of personal or business data (names, addresses, e-mail addresses) is given , the input of these data takes place voluntarily. The use and payment of all offered services are permitted, if and so far technically possible and reasonable, without specification of any personal data  or under specification of anonymized data or an alias. The use of published postal addresses, telephone/fax numbers and e-mail addresses for marketing purposes is prohibited, offenders sending unwanted spam messages will be punished.

The company PRO-CARBON, s.r.o. continuously ensures that the information security policy is in line with the company's objectives, its requirements are met, and that emphasis is placed on the continuous improvement of the information security management system. The information security policy, together with the integrated management system, is regularly reviewed and communicated within the organization through staff training.


Company Executive

 

 

Bezpečnostní politika ISMS

 

Lipník nad Bečvou, 17. 10. 2021

 

Společnost PRO-CARBON, s.r.o. se specializuje se na hi-tech prototypy a sériovou výrobu kompozitních dílů, komponentů a forem. Využívá technologii prepreg/autokláv používanou v automobilovém, leteckém a lodním průmyslu, sportu a zdravotnictví. Tuto činnost zajišťuje po celém území ČR a v zahraničí.

Společnost přikládá velký význam zabezpečení informací, které jsou jí svěřeny do péče a se kterými zachází. Vnímá ochranu informací svých i informací svých obchodních partnerů jako ucelenou a řízenou soustavu vyvážených opatření, jejichž cílem je přiměřeně chránit všechna důležitá aktiva. Prioritní je zejména komplexní ochrana technologických dat našich zákazníků, která jsou zpracovávána v rámci dodávek řídicích systémů. Základním úkolem je zajištění dostupnosti, integrity a důvěrnosti dat.

Pro ochranu svých i svěřených informací společnost PRO-CARBON, s.r.o. vybudovala, udržuje a rozvíjí systém řízení bezpečnosti informací ve smyslu ČSN ISO/IEC 27001:2014.

Systém řízení bezpečnosti informací vychází z cílů integrovaného systému řízení a dále z určených a ohodnocených rizik. Systém dále zahrnuje určení povinností a odpovědností spolu s vytvořením a dodržováním zdokumentovaných bezpečnostních zásad a postupů. Systém současně stanovuje kritéria hodnocení rizik a zahrnuje kontroly dodržování stanovených pravidel, definici zákonných, regulatorních a smluvních požadavků, vzdělávání pracovníků a postupy pro reakci na bezpečnostní incidenty.

 Společnost PRO-CARBON, s.r.o. se zavazuje na základě analýzy rizik plnit bezpečnostní opatření, v prioritách daných Plánem zvládání rizik, a bezpečnostní požadavky v následujících oblastech:

 Společnost PRO-CARBON, s.r.o. trvale zajišťuje, že politika bezpečnosti informací odpovídá záměrům společnosti, její požadavky jsou plněny a je kladen důraz na neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti informací. Politika bezpečnosti informací je společně s integrovaným systémem řízení pravidelně přezkoumávána a komunikována v rámci organizace formou školení zaměstnanců.

 

Jednatel společnosti